V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 864 /PGDĐT-NV Tháp Mười, ngày 14  tháng 12  năm 2018
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019  
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trong huyện.

 

Căn cứ Công văn số 1670/SGDĐT – KTKĐCLGD ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019 như sau:

 

 1. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 2. Tiếp tục chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí. Tập huấn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trong huyện.
 3. Tiếp tục phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các kỳ kiểm tra định kỳ và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai, tổ chức nghiêm túc, an toàn các kỳ thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 4. Triển khai thực hiện các quy định mới về KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
 5. Tham gia thực hiện các Chương trình quốc gia và Chương trình đánh giá quốc tế theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
 6. Quan tâm, chú trọng công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Tăng cường quản lý việc cấp phát các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Thực hiện số hóa trong việc quản lý dữ liệu tốt nghiệp THCS, trong việc xác minh văn bằng tốt nghiệp THCS.
 7. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 8. Công tác tổ chức

1.1. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy, nhằm đẩy mạnh hoạt động KT-KĐCLGD của trường học, Hiệu trưởng nhà trường phụ trách công tác KT-KĐCLGD tại đơn vị.

1.2. Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trong huyện đáp ứng yêu cầu công tác KT-KĐCLGD tại các đơn vị.

1.3. Các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về KT-KĐCLGD để các thành viên trong nhà trường nắm vững, thực hiện có hiệu quả.

 1. Công tác khảo thí

2.1. Đối với các kỳ kiểm tra, đánh giá định kỳ tại đơn vị

 1. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường theo định hướng đánh giá năng lực, đảm bảo sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các kỳ kiểm tra.
 2. Tổ chức các kỳ kiểm tra định kỳ trong năm học 2018-2019 nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh đảm bảo kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa; là cơ sở để xét lên lớp và xét công nhận hoàn thành chương trình cấp học, xét tốt nghiệp THCS tạo nền tảng vững chắc cho việc tuyển sinh ở cấp học tiếp theo. Đồng thời, cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường học.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra học kỳ; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức kiểm tra.

Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt các kỳ kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ; có các phương án dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các điều chỉnh trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức.

Thực hiện tổng kết, đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của các kỳ kiểm tra; trên cơ sở đó có các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức các kỳ kiểm tra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

2.2. Đối với các kỳ thi do Phòng tổ chức

 1. Nâng cao chất lượng tuyển chọn học sinh vào các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.
 2. Tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS, nâng cao chất lượng thi tuyển sinh lớp 10. Tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, đảm bảo theo quy định của quy chế thi; đánh giá đúng trình độ, năng lực người học; khắc phục những thiếu sót, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực.

2.3. Đối với công tác đánh giá chất lượng giáo dục

 • Tổ chức triển khai đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9 ở các trường trung học cơ sở vào tháng 4 năm 2019;
 • Tổ chức triển khai khảo sát chính thức Chương trình đánh giá học sinh tiểu học lớp 5 khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) ở các trường tiểu học từ 20 tháng 4 đến hết 20 tháng 5 năm 2019;
 • Chuẩn bị Bộ dữ liệu quốc gia phục vụ công tác chuẩn bị khảo sát PISA chu kỳ 2021;
 • Các trường thực hiện tốt công tác chuẩn bị về dữ liệu hiệu trưởng, giáo viên và học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực để tham gia tổ chức khảo sát, đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật của quốc tế và của Việt Nam.
 1. Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục

3.1. Triển khai thực hiện: Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

3.2. Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm về công tác KĐCLGD với hình thức phù hợp, hiệu quả.

3.3. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện hoạt động tự đánh giá bảo đảm đúng quy trình để nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá, chú trọng việc cải tiến chất lượng trong và sau quá trình đánh giá. Phấn đấu trong năm học 2018 – 2019 có 100% trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo thông tư mới.

3.4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá, đăng ký kiểm tra công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

3.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

3.6. Dự trù kinh phí và đảm bảo kinh phí cho các hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

3.7. Tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi cho những đơn vị thực hiện tốt công tác đánh giá, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục và các chế tài để xử lý những đơn vị làm không tốt.

 1. Công tác quản lý văn bằng chứng chỉ

Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc cấp phát bằng tốt nghiệp THCS ở các đơn vị. Hướng dẫn thực hiện tốt việc điều chỉnh hộ tịch các văn bằng và cấp phát bản sao văn bằng. Thực hiện số hóa trong việc quản lý dữ liệu tốt nghiệp THCS, ứng dụng CNTT trong việc xác minh văn bằng tốt nghiệp THCS.

 

Trên đây là những nội dung cơ bản của công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
– Như trên (để thực hiện);

– UBND huyện (để b/c);

– UBND các xã, thị trấn (để p/h);

– Lãnh đạo Phòng;

– Tổ trưởng các tổ thuộc phòng;

– Lưu: VT, NV (Cả tổ).

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Hồ Phú Trường