Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 261 /SGDĐT-CTTT

V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các

cơ sở giáo dục

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 3 năm 2017

 

 

Kính gửi:
– Trưởng phòng Phòng GDĐT  huyện, thị xã, thành phố;
– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Thực hiện Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT, ngày 20/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Thời gian gần đây, trên phạm vi cả nước đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích; các vụ bạo hành, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tinh thần trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, có trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng; một số cơ sở giáo dục vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Các vụ việc trên đã ảnh hưởng không tốt đến an toàn tính mạng của học sinh; uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo; an ninh, trật tự trường học và gây bức xúc trong xã hội.

Nhằm bảo đảm an toàn trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi là cơ sở giáo dục), Sở Giáo dục và Đào (GDĐT) tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai ngay một số công việc trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn các cơ sở giáo dục, như sau:

 1. ĐỐI VỚI PHÒNG GDĐT VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 2. Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

– Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 8077/2007/ CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; Công văn số 1219/SGDĐT-CTTT, ngày 07/9/2016 về việc tăng cường kiểm tra, chấn chính vi phạm đạo đức nhà giáo; Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT, ngày 02/02/2017 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành GDĐT tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020.

– Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của trẻ em, học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

– Khi đơn vị có xảy ra vụ việc, thủ trưởng phải khẩn trương nắm thông tin,  quản lý thông tin, xin ý kiến cấp trên, tổ chức xử lý kịp thời đúng quy trình, quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

 1. Tăng cường công tác quản lý và giáo dục học sinh

– Tăng cường nền nếp, kỷ cương, xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học theo nội dung Công văn chỉ đạo số 149/SGDĐT-CTTT, ngày 17/02/2017 của Sở GDĐT về việc xây dựng môi trường văn hoá trong trường học.

– Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

– Tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên, Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ, nhân viên của nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

– Phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực xảy ra với bản thân và người xung quanh để có biện pháp xử lý kịp thời.

 1. Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích

– Thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

– Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, giảm thiểu nguy cơ và khắc phục hậu quả tai nạn, thương tích trong trường học.

– Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; các quy định về quản lý và xử lý các loại hóa chất độc hại, quy định quản lý phòng thí nghiệm, an toàn điện, vệ sinh lao động….đảm bảo môi trường trường học an toàn.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường học có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

 1. Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp

– Tổ chức thực hiện nghiêm túc: Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục; Quy chế phối hợp số 02/QCPH, ngày 05/01/2016 giữa ngành Công an và ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và trật tự, an toàn xã hội trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp;

– Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền tại địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau; các hành vi bạo lực, xâm hại đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục.

 1. Đảm bảo cơ sở vật chất an toàn cho trẻ em, học sinh khi tham gia các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục

– Rà soát cơ sở vật chất, tham mưu các cấp quản lí kiên quyết loại bỏ các công trình không đảm bảo chất lượng, không an toàn đối với học sinh và nhà giáo.

– Tất cả thiết bị, đồ dùng dạy học, kệ, tủ, đồ chơi ngoài trời…trong cơ sở giáo dục  phải chắc chắc, chân đế vững chắc, đảm bảo vệ sinh, an toàn điện và an toàn cho học sinh.

– Bố trí kinh phí để cải tạo, sửa chữa các công trình đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, tham mưu xây mới các công trình còn thiếu. Việc cải tạo các công trình khác thành trường học, lớp học cần tuân thủ các yêu cầu của thiết kế trường học, lớp học đáp ứng mục đích và tính đặc thù của đối tượng sử dụng.

 1. ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ SỞ
 2. Phòng Chính trị, tư tưởng

– Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Sở GDĐT phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể cấp Tỉnh về tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

– Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Sở GDĐT trong việc tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020.

 1. Các phòng: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học – Thường xuyên và Chuyên nghiệp

– Tham mưu hướng dẫn các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trong chương trình các môn học.

– Phối hợp Phòng Chính trị, tư tưởng tham mưu hướng dẫn thực hiện các quy định về xây dựng trường học an toàn.

– Tham mưu phối hợp thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non tư thục về việc quản lý cấp phép và việc thực hiện các điều kiện đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ; các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự trường học. Xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông.

 1. Phòng Tổ chức cán bộ

Tham mưu đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

 1. Thanh tra Sở

Tham mưu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng trường học an toàn trong các cơ sở giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

 1. Phòng Công nghệ thông tin-Thiết bị-Thư viện.

– Cập nhật các văn bản chỉ đạo về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học… đảm an toàn cho học sinh trong trường học trên hệ thống website Sở và các trang thông tin điện tử.

– Phối hợp các phòng chuyên môn Sở kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo sự an toàn của học sinh; tham mưu điều chỉnh, bổ sung và cập nhật các qui định về Qui chế quản lý, khai thác sử dụng thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Sở GDĐT

Phòng Chính trị, tư tưởng chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc triển khai của các đơn vị. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hội nghị tổng kết năm học hằng năm và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

 1. Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố

– Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức, thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này.

– Định kỳ báo cáo về Sở GDĐT (Phòng Chính trị, tư tưởng) trước 15/6 hàng năm và báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.

 1. Các đơn vị trực thuộc Sở

– Tổ chức, thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này tại đơn vị.

– Định kỳ báo cáo về Sở GDĐT (Phòng Chính trị, tư tưởng) trước 15/6 hàng năm và báo cáo đột xuất khi được yêu cầu.

Yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện tốt nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Phòng Chính trị, tư tưởng (Email: phongcttt.sodongthap@moet.edu.vn; điện thoại 0673.875.675) để được hướng dẫn thống nhất ./.

 

Nơi nhận:

– Như trên (t/h);

– UBND tỉnh (b/c);

– HĐND tỉnh (b/c)

– Vụ CTHSSV (b/c);

– Giám đốc, các PGĐ (b/c);

– Trưởng các Phòng CMNV Sở (p/h);

– Lưu: VT, C, 65 b.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Hùng