Phòng chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở GDMN.

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

Số: 681/PGDĐT-NV Tháp Mười, ngày 08 tháng 10 năm 2018
V/v phòng chống bệnh tay chân miệng

trong các cơ sở GDMN.

           
 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo.

 

Thực hiện Công văn 1278/SGDĐT-GDMN ngày 05/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc phòng chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở GDMN; Phòng Giáo dục và Đào tạo Tháp Mười yêu cầu các trường Mầm non, Mẫu giáo trong huyện thực hiện một số nội dung sau:

 

  1. Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Khi có dịch xảy ra, sẵn sàng bao vây và dập tắt dịch kịp thời không để lan ra diện rộng.
  2. Tuyên truyền “Khuyến cáo phòng chống bệnh tay-chân-miệng trong trường học và cộng đồng” cho giáo viên và trẻ em. Thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi chăm sóc trẻ em.

Thường xuyên tiến hành các hoạt động vệ sinh môi trường; đảm bảo cung cấp nước sạch và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; giữ gìn vệ sinh phòng học, đồ chơi của trẻ em, dụng cụ học tập; thường xuyên thông gió phòng học. Xử lý, tẩy uế các khu vực ô nhiễm bằng hóa chất Cloramin B hoặc các hóa chất khử khuẩn khác.

Tổng vệ sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và triển khai kịp thời các biện pháp phòng bệnh.

  1. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn; cung cấp đủ nước uống hợp vệ sinh cho trẻ. Dụng cụ ăn uống của trẻ em cần được rửa sạch và nhúng nước sôi trước khi sử dụng.
  2. Hướng dẫn cho giáo viên chủ động phát hiện bệnh. Khi có các trường hợp sốt và xuất hiện vết loét ở miệng, phỏng nước lòng bàn tay, lòng bàn chân cần tiến hành các biện pháp cách ly kịp thời và báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị.

 

Nhận được công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu khẩn trương triển khai thực hiện và khi có dịch xuất hiện trong đơn vị phải báo ngay cho Trạm Y tế và báo về Phòng GDĐT (qua điện thoại hoặc Email của cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt hoặc cô Trần Thị Minh Phương – Chuyên viên tổ nghiệp vụ)./.

 

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
– Như trên (thực hiện); PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
– Lãnh đạo (để b/c);  
– Lưu: VT, NV(Ng).  
   
   
  Dương Thị Loan