HƯỚNG DẪN Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của ngành học mầm non, cấp tiểu học và cấp THCS

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 191/HD-PGDĐT                Tháp Mười, ngày  15  tháng 8 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019

của ngành học mầm non, cấp tiểu học và cấp THCS

 

 

Căn cứ công văn số 43/HD-SGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tháp Mười hướng dẫn các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và các trường TH&THCS trong huyện thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 như sau:

Phần I

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC

 1. Ngày tựu trường và khai giảng năm học
 2. Tựu trường

– Ngành học phổ thông: ngày 20 tháng 8 năm 2018.

– Ngành học mầm non: ngày 27 tháng 8 năm 2018.

 1. Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học đường”

Có Công văn hướng dẫn riêng.

 1. Khai giảng năm học

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tổ chức khai giảng lúc 07 giờ 30 ngày thứ Tư, 05 tháng 9 năm 2018.

 1. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ; kết thúc năm học
 2. Học kỳ I

 

TT Thời gian Ngành học mầm non Cấp tiểu học Cấp THCS
1 Thời gian  bắt đầu 03/9/2018 27/8/2018 27/8/2018
2 Thời gian kết thúc 04/01/2019 04/01/2019 05/01/2019
3 Số tuần thực học và kiểm tra định kỳ 18 18 tuần thực học và 01 tuần kiểm tra định kỳ cuối kỳ 19 tuần thực học và kiểm tra định kỳ cuối kỳ
4 Thời gian còn lại x x Các hoạt động

giáo dục khác

 

 

 

 

 1. Học kỳ II

 

 

TT Thời gian Mầm non Cấp tiểu học Cấp THCS
1 Thời gian  bắt đầu 07/01/2019 07/01/2019 07/01/2019
2 Thời gian kết thúc 17/5/2019 24/5/2019 25/5/2019
3 Số tuần thực học và kiểm tra định kỳ 17 17 tuần thực học và 01 tuần kiểm tra định kỳ 18 tuần thực học và kiểm tra định kỳ
4 Thời gian còn lại x x Các hoạt động

giáo dục khác

 

 1. Kết thúc năm học

Ngành học mầm non, cấp tiểu học và cấp THCS kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

Phần II

CÁC HỘI THI TRONG NĂM

 1. Các hội thi bắt buộc tham gia
 2. Ngành học mầm non

 

TT Tên hội thi Thời gian tổ chức hội thi Ghi chú
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh
1 Ngày hội giao lưu của bé và Hội khỏe măng non Do trường quy định 4/2019 Cuối tháng 5/2019
2 Giáo viên dạy giỏi x x

 

 

 1. Cấp tiểu học
TT Tên hội thi Thời gian tổ chức hội thi
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh
1 Ngày hội giao lưu học sinh tiểu học Do trường quy định 10/2018 01/2019
2 Giáo viên dạy giỏi 10, 11/2018 02, 3/2019

 

 1. Cấp trung học cơ sở

 

TT Tên hội thi Thời gian tổ chức hội thi
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp quốc gia
1 Khoa học kỹ thuật Do trường quy định 10/2017 11/2018
2 Học sinh giỏi lớp 9 12/2018 17/3/2019

 

 

 1. Các hội thi khuyến khích tham gia
 2. Cấp tiểu học
TT Tên hội thi Thời gian tổ chức hội thi
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh
1 Vẽ tranh cổ động chủ đề an toàn giao thông Do trường quy định 10/2018 11/2018
2 Hùng biện tiếng Anh 12/2018 01/2019
3 Giao lưu viết chữ đẹp cho giáo viên và học sinh 3/2019 X
4 Tin học trẻ 3/2019 6/2019

 

 

 

 

 1. Cấp THCS

 

TT Tên hội thi Thời gian tổ chức hội thi
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh
1 Vẽ tranh cổ động chủ đề an toàn giao thông Do trường quy định 10/2018 11/2018
2 Hùng biện tiếng Anh 12/2018 01/2019
3 Tin học trẻ 3/2019 6/2019

 

Phần III

CÁC KỲ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM HỌC

 1. Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ
 2. Học kỳ I

 

TT Cấp học Thời gian Ra đề kiểm tra
1 Cấp tiểu học 31/12/2018 – 04/01/2019 Phòng GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng
2 Cấp THCS 24-29/12/2018 Đề kiểm tra sẽ có văn bản hướng dẫn riêng

 

 

 1. Học kỳ II

 

TT Cấp học Thời gian Ra đề kiểm tra
1 Cấp tiểu học 20-24/5/2019 Phòng GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng
2 Cấp THCS 06-11/5/2019 Đề kiểm tra sẽ có văn bản hướng dẫn riêng

 

III. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tiểu học và xét tốt nghiệp cấp THCS

Hoàn thành trước ngày 31/5/2019

 1. Tuyển sinh lớp 6, lớp 10 và lớp 10 chuyên năm học 2019-2020
 • Tuyển sinh lớp 6 hoàn thành trước ngày 30/6/2019.
 • Tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên hoàn thành trước ngày 20/6/2019.

Phần IV

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

 1. Giáo dục an toàn giao thông; giáo dục môi trường; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên; giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm,…

Thực hiện thường xuyên trong năm học. Tích hợp vào nội dung chương trình giảng dạy các môn học; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

 1. Giáo dục thể chất; công tác y tế học đường
 2. Hội khỏe Phù Đổng

– Cấp huyện: tháng 12/2018

– Cấp tỉnh: tháng 3/2019

 1. Công tác y tế học đường

Triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT và phù hợp với thực tế các cơ sở giáo dục.

III. Sinh hoạt chủ điểm

– Tháng 9/2018: Ngày Hội khai trường.

– Tháng 10/2018: Ngày Hồ Chủ tịch gửi thư cuối cùng cho ngành
Giáo dục.

– Tháng 11/2018: Ngày Nhà giáo Việt Nam.

– Tháng 12/2018: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12.

– Tháng 01 và 02/2019: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán.

– Tháng 3/2019: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tháng 4 và 5/2019: Ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5.

Phần V

CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM

Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo Luật Lao động và các quy định tại văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định. Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày.

Tùy theo thực tế địa phương, đơn vị, Trường phòng GDĐT quyết định ngày nghỉ cuối học kỳ (01 ngày).

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẻ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của các đơn vị.

Phần VI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

 1. Báo cáo sơ kết học kỳ I

– Các trường gửi về Phòng GDĐT: trước ngày 04/01/2019.

 1. Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2018-2019

– Các trường gửi về Phòng GDĐT: trước ngày 05/6/2019.

Phần VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và các trường TH&THCS trong huyện căn cứ hướng dẫn này xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học đạt hiệu quả.
 2. II. Các Bộ phận của Phòng GDĐT dựa vào nội dung văn bản này xây dựng kế hoạch và vận dụng các giải pháp thích hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với ngành học mầm non, cấp tiểu học và cấp THCS trên địa bàn huyện Tháp Mười. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và các trường TH&THCS liên hệ Phòng GDĐT, thông qua Tổ Nghiệp vụ – Kiểm tra chuyên môn để trao đổi và thống nhất thực hiện./.

 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
– Các trường trực thuộc (thực hiện);

– UBND huyện (thay báo cáo);

– LĐ Phòng (để biết);

– UBND các xã, thị trấn (để biết);

– Tổ trưởng các Tổ Phòng GD (thực hiện);

– Lưu: VT, NV (G, H, Kh, Ch, Ng, Ph).

(Đã ký tên, đóng dấu)
Lê Ngọc Ảnh